Wysokość wynagrodzenia za udzielaną pomoc prawną ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy:
-stopnia skomplikowania sprawy,
-wymiaru czasu pracy wymaganego do jej załatwienia,
-wyboru klienta – ryczałt, stawka godzinowa, success fee.

Odnośnie świadczenia pomocy w zakresie udzielania porad, wydawania opinii oraz opracowywania umów, znaczenie dla wysokości wynagrodzenia ma przede wszystkim stopień skomplikowania sprawy. Stosowanym w tym przypadku sposobem rozliczenia jest ryczałt. Decyzją klienta rozliczenie może być jednak dokonane według stawki godzinowej, a zatem na podstawie czasu poświęconego na sporządzenie opinii prawnej, bądź opracowanie umowy.

W przypadku sporów sądowych w postępowaniach cywilnych oraz procesów karnych standardowo rozliczenie dokonywane jest także ryczałtowo, a wysokość wynagrodzenia kształtowana jest przede wszystkim przez rodzaj i skomplikowanie sprawy. Możliwe jest jednakże zarówno ustalenie stawek za udział w poszczególnych czynnościach procesowych, jak i rozliczenie uzależnione od rezultatu sprawy (success fee), w przypadku którego zapłata części honorarium następuje dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd.

Natomiast w zakresie świadczenia stałej obsługi prawnej obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, uniezależnione od wymiaru czasu pracy.